بازهم مدرسه تلویزیونی خواهیم داشت؟!

بازهم مدرسه تلویزیونی خواهیم داشت؟!

🔺مدرسه تلویزیونی، مهر بازگشایی می‌شود مدیر گروه آموزش رسمی شبکه آموزش سیما: 🔹ما از دوم مهرماه متناسب با تقویم درسی دانش‌آموزان و مبتنی بر همین روند، برنامه‌هایمان را آغاز می‌کنیم و روزهای تعطیل هم مدرسه تلویزیونی، تعطیل می‌شود. 🔹بنابر زمان‌بندی‌مان از ساعت ۲ بعدازظهر تا ساعت ۲۰ هر روز برای دانش‌آموزان، به طور ثابت روی […]

ادامه مطلب