جزوات تکنیکی درس دینی و عربی استاد ابانگاه

 

قیمت جزوه ها

دینی دهم :  60 هزار تومان

دینی یازدهم :  60 هزار تومان

دینی دوازدهم تجربی : 65 هزار تومان

دینی دوازدهم انسانی : 70 هزار تومان

جامع دینی سه سال غیر انسانی :  110 هزار تومان

…………………………………………………………..

عربی دهم :  80 هزار تومان

عربی یازدهم :  65 هزار تومان

عربی دوازدهم :  60 هزار تومان

جامع عربی سه سال غیر انسانی :  110 هزار تومان

”برای تهیه جزوات و راهکار های تکنیکی در دروس دینی و عربی با شماره زیر تماس حاصل فرمایید”

09190949248